CA

Pla Territorial Insular de Mallorca

PTIM - desembre de 2004

Aprovat pel Ple de 13/12/2004, BOIB 188 ext de 31/12/2004.

Documentació escrita

Cartografia

Modificació núm. 1 - juny de 2010

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 3 de juny de 2010 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la modificació núm. 1 del Pla Territorial de Mallorca (boib 90 de 15 de juny de 2010), per tant el seu contingut queda incorporat a l’ordenació territorial vigent per a l’illa de Mallorca.

Documentació escrita

Cartografia

Modificació núm. 2 - gener de 2011

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 13 de gener de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca (boib 18 ext. de 4 de febrer de 2011), per tant el seu contingut queda incorporat a l’ordenació territorial vigent per a l’illa de Mallorca.

Documentació escrita

Cartografia

Normes d'ordenació del PTIM. Text consolidat - febrer 2011

Aquest text consolidat a febrer de 2011 reuneix les disposicions aprovades per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca el 13 de desembre de 2004 – BOIB núm. 188 Ext. de 31-12-2004, actualitzades d’acord amb la modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 – BOIB núm. 90 de 15-06-2010; i amb la modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 – BOIB núm. 18 Ext. de 4-02-2011.

Documentació escrita

Modificació núm.1 i núm.2 - Correcció d'errades

Acord del Ple del Consell insular de Mallorca, mitjançant el qual es procedeix a la correcció d’errada material, de fet o aritmètica comesa en les aprovacions definitives i en la publicació de la modificació número 1 i de la modificació número 2 del Pla territorial insular de Mallorca.

Documentació escrita

Instrucció tècnica IT-PTIM-01/2017

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 9 de febrer de 2017 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la instrucció tècnica IT-PTIM-01/2017 del Pla Territorial Insular de Mallorca (BOIB núm. 23 de 23 de febrer de 2017).

Documentació escrita

Cartografia

Instrucció tècnica IT-PTIM-02/2017

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 13 de juliol de 2017 va adoptar l'Acord d'aprovar definitivament la instrucció tècnica IT-PTIM-02/2017 del Pla Territorial Insular de Mallorca (BOIB núm. 95, de 3 d'agost de 2017).

Documentació escrita

Revisió parcial del PTIM (en tramitació)

Avaluació ambiental estratègica

Participació ciutadana

Instrucció tècnica IT-PTIM-03/2021

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 14 de d'octubre de 2021 va adoptar l'Acord d'aprovar definitivament la instrucció tècnica IT-PTIM-03/2021 del Pla Territorial Insular de Mallorca, relativa a una execució de sentència i na Ordre Ministerial en matèria de DPMT al terme municipal de Ses Salines (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021).

Cartografia

Documentació escrita

Modificació núm. 3 - maig de 2023

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 11 de maig de 2023 va adoptar l'acord de l'aprovació definitiva de la Modificació núm. 3 del Pla territorial de Mallorca (BOIB Núm. 73 de 3-6-2023).

Document I. Memòria

Document II. Normes d'ordenació

Document III. Cartografia

Document IV. Annexos

Document V. Avaluació ambiental estratègica

Normes d'ordenació del PTIM. Text consolidat - juny 2023

Aquest text consolidat a juny de 2023 reuneix les disposicions aprovades per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca el 13 de desembre de 2004 – BOIB núm. 188 Ext. de 31-12-2004, actualitzades d’acord amb la modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 – BOIB núm. 90 de 15-06-2010; amb la modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 – BOIB núm. 18 Ext. de 4-02-2011 i amb la modificació número 3 aprovada l'11 de maig de 2023 – BOIB núm. 73 de 3-06-2023.

Documentació escrita