CA

Carreteres

Aprovada definitivament pel Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió celebrada el dia 03 de desembre de 2009 i publicat al BOIB núm. 183 de data 17 de desembre de 2009 (rectificació d'errada material al BOIB núm. 7, de 16 de gener de 2010).

Documentació escrita

Memòria i annexos

Plànols de diagnosi

Plànols d'ordenació

Plànols de zones de reserva vial

Programes d'actuació

Memòria ambiental