CA

Delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d'ETH

Documentació escrita

Cartografia

Documentació ambiental